Έγγραφα συμβιβασμού από δικηγορικό γραφείο Λυκουρέζου
α) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ CITIBANK
H διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί, εφόσον ο επενδυτής αποδεχθεί την συμβιβαστική πρόταση της Citibank.
Πιο συγκεκριμένα:
1) Εντός των αμέσως προσεχών ημερών, εάν μέχρι σήμερα δεν έχετε ήδη κληθεί, θα κληθείτε από τη CITIBANK να προσέλθετε από 1.6.2010 έως 30.6.2010 στα Καταστήματά της, προκειμένου να υπογράψετε την αποδοχή της πρότασής της για συμβιβαστική επίλυση της μεταξύ σας διαφοράς και εκχώρησης στη CITIBANK των τίτλων LEHMAN BROTHERS που έχετε αγοράσει.
Το εν λόγω κείμενο που θα σας ζητηθεί να υπογράψετε μας έχει τεθεί υπόψιν από τους νομικούς συμβούλους της τράπεζας και έχει εγκριθεί από εμάς κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων.
Μετά την πάροδο του μηνός η πρόταση της CITIBANK θα πάψει να ισχύει.

2) Μόλις υπογράψετε στο Κατάστημα της CITIBANK τα σχετικά έγγραφα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας προκειμένου να προχωρήσουμε στο δεύτερο διαδικαστικό στάδιο, που είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμβιβασμού, ήτοι στην παραίτηση από το δικαίωμα και το δικόγραφο της αγωγής, που έχει ήδη κατατεθεί σε βάρος της τράπεζας.
Η εν λόγω παραίτηση, που πρέπει να λάβει χώρα μέχρι τις 30.6.2010, γίνεται είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία σας και δήλωση ενώπιον της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Αθηνών, είτε με σύνταξη και υπογραφή ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, με το οποίο θα εξουσιοδοτείτε το γραφείο μας να προβούμε στο όνομα και για λογαριασμό σας στην παραίτηση από του δικαιώματος και του δικογράφου της αγωγής σας.
Για την περίπτωση αυτοπρόσωπης παρουσίας σας στα δικαστήρια θα πρέπει να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς με τους συνεργάτες του γραφείου Κ. Βολακάκη, Μ. Κουλόγιαννη και Β. Κλαδούχο, προκειμένου να κλείσετε ημερομηνία συνάντησης.
Για την περίπτωση ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου θα πρέπει να επικοινωνήσετε με Συμβολαιογράφο της επιλογής σας, στον οποίο θα δώσετε το συνημμένο Σχέδιο Πληρεξουσίου. Κατά τη σύνταξη του πληρεξουσίου, ο Συμβολαιογράφος θα πρέπει να επικοινωνήσει με τους συνεργάτες μου, προκειμένου να του δώσουμε τον Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου που είναι μοναδικός για κάθε μια υπόθεση και, κατά νόμο, πρέπει να περιληφθεί στο πληρεξούσιο.  
Στην περίπτωση που το επιθυμείτε, το γραφείο μας μπορεί να σας συστήσει σε Συμβολαιογράφο, με τον οποίο συνεργαζόμαστε.

3) Εφόσον συμβιβάσετε την αξίωσή σας σε βάρος της CITIBANK, θα πρέπει να μας εξουσιοδοτήσετε να καταθέσουμε υπόμνημα ενώπιον του αρμοδίου Ανακριτού, με το οποίο να διατυπώνουμε για λογαριασμό σας επιφυλάξεις και αμφιβολίες όσον αφορά την ποινική εμπλοκή της διοίκησης της CITIBANK.
Σημειώνουμε ότι οι εν λόγω ενέργειες θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως και την 30η Ιουνίου 2010, τελευταία ημέρα αποδοχής της συμβιβαστικής προτάσεως της Citibank.
 
Το αρχείο με την διαδικασία αποδοχής συμβιβαστικής πρότασης όπως αναλύετε παραπάνω μπορείτε να το κατεβάσετε πατώντας τον υπερσύνδεσμο:  Διαδικασία αποδοχής συμβιβαστικής πρότασης της Citibank
 
 
β) ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ
Δια της παρούσας εξουσιοδοτώ και ορίζω πληρεξουσίους δικηγόρους και αντικλήτους α) τον Δικηγόρο Αθηνών Αλέξανδρο Λυκουρέζο του Παυσανία (ΑΜΔΣΑ: 1586), β) τον Δικηγόρο Αθηνών Πέτρο Μαχά του Χαραλάμπους (ΑΜΔΣΑ: 20772), γ) τον Δικηγόρο Αθηνών Βασίλειο Κλαδούχο του Χρήστου (ΑΜΔΣΑ: 25949), δ) την Δικηγόρο Αθηνών Μαρία Κουλόγιαννη του Νικολάου (ΑΜΔΣΑ: 27836) και ε) την Δικηγόρο Αθηνών Κυριακή Βολακάκη του Στυλιανού (ΑΜΔΣΑ: 28706), κατοίκους Αθηνών, οδός Δημοκρίτου, αριθμ. 19, όπως ενεργώντας είτε από κοινού είτε χωριστά έκαστος εξ αυτών : α) εμφανιστούν ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου και δηλώσουν δια λογαριασμό μου την παραίτηση από το δικόγραφο και το δικαίωμα της από ...... με γενικό αριθμό κατάθεσης …………….. και αριθμό κατάθεσης δικογράφου ......... αγωγής μου κατά της τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «Citibank International plc» (Σίτιμπανκ Ιντερνάσιοναλ ΠιΕλΣι.), θυγατρικής του εδρεύοντος στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ τραπεζικού ομίλου Σίτιγκρουπ (Citigroup Inc.), η οποία εδρεύει στο Λονδίνο της Μεγάλης Βρετανίας, επί της Κάναντα Σκουέαρ (Canada Square – London E14 5LB) και έχει συσταθεί και διέπεται από τους νόμους της Αγγλίας και Ουαλίας (αρ. αδείας 122342), και είναι εγκατεστημένη νομίμως στην Ελλάδα, με έδρα την Νέα Κηφισιά Αττικής, οδός Αχαΐας, αριθμ. 3 που κατατέθηκε στο …………………….. Πρωτοδικείο Αθηνών (και για την εκδίκαση της οποίας έχει ορισθεί δικάσιμος η ...... με πινάκιο ......). 
 
Το αρχείο με το ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο για παραίτηση του αστικού μπορείτε να το κατεβάσετε πατώντας τον υπερσύνδεσμο: Ειδικό συμβολαιογραφικό πληροξούσιο
 
γ) ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
……….,. ….06.2010

Ο/Η υπογραφόμενος/η ............................................. του ............................, κάτοικος ......................................., oδός ............................ αρ. ..........., κάτοχος του υπ’ αριθμ.  .................. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος από το Α.Τ. .............., εξουσιοδοτώ με την παρούσα τον Δικηγόρο Αθηνών …………………………………… του ………………………. (ΑΜΔΣΑ: ……………..), κάτοικο Αθηνών, οδός …………………….., αριθμ. ….. όπως συντάξει και υποβάλλει στο όνομα και για λογαριασμό μου ενώπιον του αρμόδιου Ανακριτή του Πρωτοδικείου Αθηνών υπόμνημα, στο οποίο να δηλώνει ότι:
1. Δια συμβιβασμού έχει ικανοποιηθεί η σε βάρος της Citibank αστική μου αξίωση και έχω παραιτηθεί του δικογράφου και του δικαιώματος της σε βάρος της Citibank αγωγής μου.
2. Με βάση όσα τέθηκαν υπόψη μου δια των δικηγόρων μου κατά την περίοδο των διαπραγματεύσεων με τη Citibank διατηρώ αμφιβολίες πλέον για την εκ δόλου τέλεση του καταγγελθέντος από εμέ αδικήματος της απάτης από τη διοίκηση της Citibank και δεν επιθυμώ τη συνέχιση της σε βάρος της διοικήσεως της Citibank ποινικής διαδικασίας.

Επίσης, εξουσιοδοτώ τον ως άνω δικηγόρο, όπως συντάσσει και υπογράφει υπομνήματα, αιτήσεις και όποιο άλλο έγγραφο κρίνεται αναγκαίο προς επιτυχή περαίωση της ως άνω εντολής. Τέλος, εξουσιοδοτώ τον ως άνω δικηγόρο, όπως διορίζει μεταπληρεξουσίους δικηγόρους, με τις ίδιες ως άνω εντολές.

Ο/Η   Εξουσιοδοτών/ούσα 

(Βεβαιούται το γνήσιο της υπογραφής του/της)
 
Το αρχείο με την ειδική εξουσιοδότηση για παραίτηση του ποινικού μπορείτε να το κατεβάσετε πατώντας τον υπερσύνδεσμο: Ειδική εξουσιοδότηση