Έγγραφη σύσταση – Πόρισμα από το Συνήγορο του Καταναλωτή

Ύστερα από καταθέσεις πελατών του δικηγορικού γραφείου Γ. Κόκκα & Συνεργατών στο Συνήγορο του  Καταναλωτή, η Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή έστειλε εμπεριστατωμένη «Έγγραφη  σύσταση – Πόρισμα»  στην CITIBANK, με  την οποία  ζητά  με  απόλυτη  σαφήνεια  και  νομική  αρτιότητα την  επιστροφή  των  κεφαλαίων  των  καταθετών.           

Συγκεκριμένα, ο  Συνήγορος  του  Καταναλωτή  κ.  Ευάγ. Ζερβέας  υπογράφει  εκτενές  δωδεκασέλιδο  τεκμηριωμένο κείμενο  που  καταλήγει:

  • Απευθύνει σύσταση  προς  τη Τράπεζα CITIBANK Ιnternational  plc προβεί  σε  αποκατάσταση των ζημιωθέντων καταγγελλόντων – πελατών της στην προ της  συνάψεως  των  συμβάσεων κατάσταση  καταβάλλοντας σε  αυτούς τα  ποσά  κεφαλαίου που  αυτοί  επένδυσαν  σε τίτλους της   LEHMAN  BROTHERS, ως  αποζημίωσή τους βάσει  των  άρθρων  914, 919 ΑΚ  και  8 παρ. 1  Ν. 2551/1994.
  • Καλεί  την Τράπεζα CITIBANK  Ιnternational  plc  να του  γνωστοποιήσει  εγγράφως  εντός  δέκα (10)  ημερών, εάν  αποδέχεται  τα  διαλαμβανόμενα στην παρούσα  έγγραφη σύσταση.
  • Αποφασίζει  ότι  σε  περίπτωση  που  η  Τράπεζα  CITIBANK Ιnternational  plc δεν αποδεχθεί  τα διαλαμβανόμενα στην  παρούσα  σύσταση, τότε  ο  «Συνήγορος του  Καταναλωτή» θα  ενεργήσει  σύμφωνα με  τα διαλαμβανόμενα  στην  παρ.  5  του  άρθρου 4  του  Ν. 3297/2004 (ΦΕΚ Α’ 259/23.12.04).