Τράπεζα της Ελλάδος - Πρόστιμο 250.000 € στη Citibank πέτυχε το δικηγορικό γραφείο Λυκουρέζου

Η Τράπεζα της Ελλάδος επέβαλε πρόστιμο ύψους 250.000€ στη Citibank για τη διάθεση επενδυτικών τίτλων της Lehman Brothers.

Η Επιτροπή Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της ΤτΕ έκρινε ότι η Citibank δεν εφάρμοσε τους κανόνες διαφάνειας και δεν ενημέρωσε σωστά τους επενδυτές και συγκεκριμένα για:
- Μη παροχή, κατά το προσυμβατικό στάδιο, σαφούς ενημέρωσης των συναλλασσομένων για τις καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες από το Σύστημα Αποζημίωσης Επενδυτικών Υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά και με την αναφορά σε παρελθούσες αποδόσεις των τίτλων χωρίς την επισήμανση ότι αυτές δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές
- Μη επάρκεια των διαδικασιών για την τήρηση των κανόνων διαφάνειας αναφορικά με τη χορήγηση αντιγράφου μετά την υπογραφή της σύμβασης και
- Μη επαρκής αξιολόγηση των προβλεπομένων στον Κώδικα Δεοντολογίας κριτηρίων για την παροχή κατάλληλης επενδυτικής συμβουλής.